เสรีการค้าอาเซียน,คนไทยต้องรู้ 2

สาระของกฎบัตรอาเซียนโดยสังเขป

 • มีวัตถุประสงค์ทั้งหมด 15 ข้อรวมทั้งการทำให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนรวมทั้งยืนยัน 14 หลักการที่มีอยู่ในคำประกาศและข้อตกลงต่างๆที่ได้เห็นชอบร่วมกัน(หมวด1)
 • อาเซียนมีสถานภาพทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล(หมวด2)
 • สิทธิและข้อผูกพันของรัฐสมาชิกรวมทั้งการเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียน(หมวด3)
 • กำหนดบทบาทหน้าที่ของส่วนงานต่างๆที่ตั้งขึ้นใหม่ได้แก่คณะมนตรีประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคมฯ คณะผู้แทนถาวรฯ และองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน(หมวดที่4)
 • กำหนดลักษณะองค์กรที่ทำงานกับอาเซียนโดยมอบหมายให้คณะผู้แทนถาวรฯบัญญัติกฎระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ในการทำงานร่วมกัน(หมวด5)
 • อาเซียนมีสิทธิ์และได้รับความคุ้มกันและมีสิทธิพิเศษตามที่จำเป็น(หมวด6)
 • ยืนยันหลักการหารือและการหาฉันทามติร่วมกัน(หมวด7)
 • การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกโดยใช้การไกล่เกลี่ย การเจรจาหารือเพื่อยุติข้อพิพาท และหากไม่สามารถหาข้อยุติได้ให้นำเสนอการประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นผู้ตัดสิน(หมวด8)
 • ระบุเกี่ยวกับงบประมาณและการเงินของอาเซียนโดยประเทศสมาชิกจะต้องให้เงินสนับสนุนในอัตราที่เท่าเทียมกันทุกปี ทุกประเทศ(หมวด9)
 • กล่าวถึงการบริหารจัดการและการได้มาซึ่่งประธานอาเซียนโดยให้มีการหมุนเวียนทุกปี(หมวด10)
 • "อาเซียนมีวิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว"(หมวด11)
 • กล่าวถึงความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก ผู้ประสานงานเจรจาซึ่งจะได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนเจราและเป็นประธานร่วมในการประชุมกับคุ๋เจรจา(หมวด12)
 • การให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียนจะเป็นไปตามขั้นตอนภายในของประเทศสมาชิกและการแก้ไขกฎบัตรอาเซียนจะแก้ไขได้เมื่อบังคับใช้ครบ 5 ปีแล้ว(หมวด13)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.