เสรีการค้าอาเซียน คนไทยต้องรู้ 3

ความเป็นมาของ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(โดยย่อ)


Asean Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นผลจากการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ ที่เรียกกันว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี่ยงใต้ (The Association of South East Asian Nations:ASEANและในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ที่ประเทศอินโดนีเซีย (7 ต.ค.2546) ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 
1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
3. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
   โดยกำหนดเป้าหมายในการจัดตั้งให้เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 ทั้งนี้ได้มีการจัดทำปฎิญญาอาเซียนไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2552 และมีองค์กรรวมทั้งกฎหมายรองรับที่มั่นคงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปี 2558 ดังที่กล่าวมา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกที่จะตามมาในเร็ววันนี้ได้แก่ การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ การลงทุน สินค้าและบริการ รวมทั้งเงินทุนกันอย่างเสรีภายใต้ข้อตกลงของกลุ่ม อย่างไรก็ตามการรวมตัวเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจนี่มิได้จำกัดอยู่แค่เพียง 10 ประเทศเท่านั้นหากแต่ยังมีความร่วมมือจากบางประเทศเช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดียเข้ามาร่วมอีกในอนาคตอันใกล้ที่มา:ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.