ลักษณะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน2-ภูมิอากาศ

Andaman,Thailand,weather
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคใต้ จึงส่งผลทาให้มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Monsoon Climate) โดยจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตลอดทั้งปี จึงทาให้มีฝนตกเกือบตลอดปี และอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี เท่ากับ 31.9-33.1 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดและต่ำสุดตลอดปีเท่ากับ 38.4-40.3 และ 22.9-24.3 องศาเซลเซียส ตามลาดับ จากลักษณะภูมิอากาศดังกล่าวสามารถแบ่งฤดูกาลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้เป็น 2 ฤดู คือ

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม รวมเป็นระยะเวลา 7-9 เดือน โดยช่วงแรก เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีฝนตกอย่างสม่ำเสมอ มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยประมาณ 118.7 - 730.2 มิลลิเมตรต่อเดือน และช่วงหลังเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะมีปริมาณฝนค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีเทือกเขาพนมเบญจาปิดกั้นไว้ โดยพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยตลอดปี เท่ากับ 2,053.2-4,125.6 มิลลิเมตร และมีค่าเฉลี่ยจานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 180-204 วัน
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและปริมาณน้าฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัด เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลของลมจากแถบเส้นศูนย์สูตรในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน

อุณหภูมิเฉลี่ย

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีอุณหภูมิต่ำสุด ตั้งแต่ 22.2-24.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่ 32.0-39.1 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย ตั้งแต่ 26.8-32.5 องศาเซลเซียส
ตาราง : แสดงอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณการระเหยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ทั้งนี้แนวโน้มอุณหภูมิของภาคใต้ในอนาคตนั้น อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยในปี .. 2089 (.. 2632) สูงขึ้นกว่าปีฐาน (1970 – 1999) มากกว่า 4 องศาเซลเซียส ได้แก่ .กระบี เกือบทุกพื้นที่มีจำนวนวันที่อากาศร้อนเพิ่มขึ้นจากปี ฐานมากกว่า 100 วัน ประกอบกับเกือบทุกพื้นที่ที่จำนวนวันอากาศเย็นลดลงจากปีฐานอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสูงกว่าจะไม่ปรากฏที่มีอากาศเย็นติดต่อกันเป็นเวลานาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.