เหตุฉุกเฉินทางทะเล มีอะไรบ้าง?สถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเลมีหลากหลายกรณีซึ่งสามารถแบ่งประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้ครับ

1. กรณีการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (SAR) ได้แก่ คนประจำเรือหรือผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ คนตกน้ำ เป็นต้น ซึ่งต้องมีการประสานงาน วางแผน และจัดสรรทรัพยากร ในการปฏิบัติภารกิจด้าน SAR และส่งต่อผู้ประสบภัยไปยังที่ปลอดภัยบนฝั่ง

2. กรณีเรือประสบภัยต่างๆ ได้แก่ เรือไฟไหม้ เรือจม เรือเกยตื้น เรือเอียง ซึ่งเมื่อได้ทำการช่วยเหลือคนในเรือให้ปลอดภัยแล้ว เรือที่ประสบภัยจะต้องมีการบริหารจัดการแก้ไขและทำการกู้เรือ (Salvage) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินเรือ ทรัพยากรชายฝั่งและสภาพแวดล้อมทางทะเล ซึ่งต้องมีการวางแผนจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขสถานการณ์ 

3. กรณีน้ำมันและสารเคมีรั่วไหลในทะเล (Oil / Chemical spill) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในข้อ 2 และส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมัน สารเคมี หรือสินค้า ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง การท่องเที่ยว การทำประมง เป็นต้น ซึ่งต้องมีการใช้ทรัพยากรเฉพาะทางและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

Cr.ธนาธิป  จันทรภักดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.